Acil Durum Planları

Acil Durum Planları

Acil durum planları zorunluluğu, içeriği,amaç ve dayanakları 18/06/2013 tarihli ‘’ İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik’’ içeriğinde belirtilmiştir

Bu yönetmeliğe göre:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5

(1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

b. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

c. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

d. Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

e. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

f. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

g. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

h. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Ayrıca yönetmelik başlıklarından bazıları :

Acil durum planı

Acil durumların belirlenmesi

Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

Dokümantasyon

Tatbikat

Acil durum planının yenilenmesi

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması

Acil durum planı rehberleri

Ekip eğitimlerinin tamamlanması

Şeklinde sıralanabilir

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Teklif İste
Şimdi Ara
Open chat