Osgb Nedir

Osgb Nedir ?

OSGB “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“

İşverenler, iş yerlerinde en az 50 işçi çalıştırılan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur.Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

a) İşçilerin sağlık gözetimi,

b) Çalışma ortamının gözetimi,

c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme

ç) İlkyardım ve acil müdahale

d) Kayıt ve istatistik,

görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.

İşçilerin sağlık gözetimi için ortak sağlık güvenlik birimi işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her türlü sağlık hizmetlerini verir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimiİlk yardım ve acil müdahale için, işyerlerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

İşyerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yıllık çalışma planı için, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır.Onaylanan plan işyerinde ilan edilir bir nüshası birimce kayıt altına alınır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yıllık değerlendirme raporu için, işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderir.İşveren ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir.

Küçük işletmelerin dikkatine

Kobi, Küçük ve Mikro İşletmeler Dikkat

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde İşverenler; bünyelerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmasa dahi İş Sağlığı ve Güvenliği açısında 4 temel uygulamayı ele almak durumundadırlar.

Bu İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları;

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi

Risk Analizi ve Değerlendirmesinin yapılması

Acil Durum Planlamaları ve Yangın uygulamaları

Çalışanların Sağlık Tetkik ve Raporlarının temin edilmesi’dir.

6331 Sayılı Kanun kapsamında Kobi ve küçük işletme statüsünde olan İşletmelerde de muhakkak ele alınması gereken hizmetler olarak karşımıza çıkan yukarıda belirtilen uygulamaların işverenler açısından yaptırılmamış olması sonucunda ciddi ceza durumları söz konusudur.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletmelerde İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli) çalıştırma zorunlulukları açısından 3 kademeli olarak hayata geçecektir. Kamu, Ticaret, Sanayi İşletmeleri ve tüm özel sektör işletmeleri faaliyet konularına bakılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları bakımından bu kanun kapsamına alınmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Personel istihdamına yönelik yürürlüğü;

50 ve daha fala çalışanı olan tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işyerleri 30 Aralık 2012

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri 01/01/2014

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 01/07/2016

tarihinden itibaren bu kanun kapsamında faaliyet göstermek zorunda bırakılmıştır.

Kanunun amacı “İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.” olarak ifade edilmiştir

Kanun kapsamında 6. Madde gereği; işletmeler yukarıda zikredilen tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre ilgili tarihte İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bünyesinde istihdam etmeli veya İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünden yetkili OSGB(ortak sağlık güvenlik birimlerinden)’den hizmet almalıdırlar.

Kanun kapsamında 30 Haziran 2013 ve 30 Haziran 2014 tarihinde İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli) çalıştırma zorunluluklarının haricinde kanunun diğer maddeleri ile ilgili (Risk analizi, sağlık gözetimi, çalışanların eğitilmesi, acil durum planlamaları, yangın ile ilgili tedbirler vb.) zorunlulukların ele alınması esastır.

İletişim Formu

  İşletmesini Bize Emanet Edenler

  325+

  Risk Değerlendirmesi


  98+

  Acil Durum Eylem Planı


  211+

  İşyeri Hekimliği


  240+

  İş Güvenliği


  Yazılarımız

  22 Ekim 2020

  İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  * İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi   Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında […]
  Teklif İste
  Şimdi Ara
  Open chat